Naše služby

 • Nutriční konzilium nutričním terapeutem na jednotlivých klinikách a odděleních přímo u lůžka pacienta. Součástí nutričního konzilia je:
 • Sestavení a realizace individuálního výživového plánu při specifických požadavcích na výživu během hospitalizace
 • Propočet nutriční bilance
 • Doporučení doplňkové výživy formou klinických přípravků a poradenství při výběru optimální formy enterální výživy nebo modulových dietetik
 • Edukace a reedukace nutričním terapeutem
 • Nutriční anamnéza pacienta
 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu pacienta
 • Propočet nutriční potřeby ve vazbě na aktuální zdravotní stav s ohledem na výsledky laboratorních ukazatelů stavu výživy a na další plánovaný léčebný, případně rehabilitační program
 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu pacienta nutričním terapeutem s ohledem na aktuální zdravotní stav, aktuální příjem stravou a také s ohledem na aktuální potřeby organismu v období nemoci, hojení nebo rekonvalescence (stanovení výšky, hmotnosti, BMI, stanovení množství svalové a tukové tkáně pomocí bioimpedance, stanovení energetické potřeby a potřeby jednotlivých živin s ohledem na aktuální zdravotní stav, věk, pohlaví a fyzickou aktivitu). Vyšetření na bioimpedanci si pacient hradí sám a výše úhrady se řídí platným ceníkem FNOL pro Oddělení léčebné výživy (CENÍK). Na vyšetření je nutné se předem objednat.
 • Propočet nutriční bilance pomocí software (stanovení příjmu energie a živin ze záznamu aktuálního jídelního lístku, případné dalších forem podávané výživy – enterální výživa, sipping, modulová dietetika, parenterální výživa a jejich vzájemné kombinace).
 • Sestavení nutričního plánu pacienta ve vazbě na aktuální stav a diagnózu.
 • Edukace nutričním terapeutem o skladbě a systému stravování při zjištěném riziku onemocnění, vzniku onemocnění, při výskytu komplikací onemocnění. Vhodné je edukovat i rodinné příslušníky, zejména tehdy, pokud se jedná o pacienta s poruchou vnímání, dítě či stravování zajišťuje jiný člen domácnosti než sám pacient.
 • Reedukace nutričním terapeutem navazuje na edukaci o skladbě a systému stravování. Identifikuje a řeší případné zjištěné chyby ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných stravováním, snižuje rizika vzniku komplikací onemocnění. Cílem je zabránit zhoršování stavu pacienta po stránce nevhodné nebo nedostatečné výživy.
 • Indikace sippingu (enterální klinické výživy určené k popíjení) nutričním terapeutem po stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou a reálnou schopností příjmu živin pacientem běžnou stravou. Sestavení vhodné kombinace a dávkování s ohledem na optimální skladbu přípravků určených k popíjení.

Služby za přímou úhradu pro pacienty samožadatele / samoplátce: Pro FNOL byl vyhotoven ceník výkonů Poradny pro výživu. Každý pacient, který přichází do poradny bez doporučení lékaře na vlastní žádost, je s cenou výkonů nejprve seznámen a následně mu je vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada se provádí přímo v Poradně pro výživu a pouze v hotovosti - CENÍK.

Z každé návštěvy v Poradně pro výživu je vyhotoven elektronický záznam, který obsahuje nutriční anamnézu - soubor informací potřebných k bližší analýze nutričního stavu pacienta, jeho stravovacích zvyklostí, individuálních nutričních potřeb, potravinových alergií, obtíží ovlivňujících výživu, dále zhodnocení nutričního stavu na základě vyšetření pomocí speciální analytické váhy, případně pomocných měření (určení svalové a tukové hmoty v těle, BMI, stanovení úrovně metabolismu), vyhodnocení nutričního příjmu (nezbytné v obezitologické a diabetologické poradně) a  doporučení o vhodném stravovacím nebo dietním režimu. Pacient z každé návštěvy obdrží záznam s výslednými hodnotami, s doporučeními nutričního terapeuta a je vybaven příslušnými edukačními materiály.

Pacienti zařazení do programu redukce hmotnosti absolvují kontrolní návštěvy, kdy je provedeno kontrolní vyšetření spolu s porovnáním výsledků oproti minulé návštěvě. Současně jsou vyhodnoceny záznamy příjmu energie a živin a na základě získaných informací je zhodnocen efekt předchozích doporučení a jejich dodržování v reálném životě pacienta, provedena reedukace a doporučení k upravení případných zjištěných nedostatků a posílení motivace pacienta.